1. Właścicielem sklepu internetowego jest Firma: Skarby Natury z siedzibą w Krakowie przy ulicy Mazowieckiej 2 zwanym Usługodawcą.

2. Zamówienia można składać przez:

  • www.ekosklep-krakow.pl
  • e-mail: kontakt@ekosklep-krakow.pl

3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

4. Zamówienia w sklepie internetowym można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia składane w dni powszednie po godz. 15.00, w soboty i niedziele oraz w święta rozpatrywane będą od najbliższego dnia roboczego. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia.

5. Po złożeniu Zamówienia Usługodawca  niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oświadczenia Sprzedawcy (Usługodawcy) o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji.

6. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 5.zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą (Usługodawcą).

7. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez  udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 5. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

8. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 5 zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

9. SPOSOBY PŁATNOŚCI

9.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

9.1.1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

9.1.2. Płatność gotówką i kartą płatniczą przy odbiorze osobistym.

9.1.3. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.

9.1.4.  Bank: Idea Bank SA.  Numer rachunku: xxxxxxxxxxxxxxxx

10.   KOSZTY PRZESYŁKI, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

10.1. Odbiór osobisty pod adresem: ul. Mazowiecka 2, 30-036  Kraków – od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-18:00 oraz w soboty w godzinach 10:00-14:00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Towar zamówiony przez Klienta w opcji „odbioru osobistego” jest rezerwowany dla Klienta przez okres 3 kolejnych dni roboczych.

10.2. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności. Koszty dostawy wskazane są również na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty dostawy”.

10.3. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 2 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin.

10.3.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

10.3.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

10.3.3. Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu i adresu e-mail. Po złożeniu zamówienia otrzymacie Państwo e-mail z prośbą o jego potwierdzenie.

10.3.4.  Zamówienia nie potwierdzone nie zostaną zrealizowane. Czasami zdarza się, że Państwa adresy e-mailowe są wpisane nieprawidłowo, w przypadku niepotwierdzonego zamówienia w przeciągu 3 dni będziemy się kontaktować z Państwem telefonicznie w celu potwierdzenia zamówienia lub jego ewentualnego anulowania.

11. Złożenie zamówienia równoznaczne jest z:

  • wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb sklepu,
  • wyrażeniem zgody na zawarcie umowy sprzedaży,
  • oświadczeniem o znajomości regulaminu działalności sklepu i jego przestrzeganiu.

11.1. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

11.2. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko osoby kupującej oraz numer zamówienia.

11.3.  Brak przedpłaty należności za zamówienie w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia powoduje jego anulowanie.

12. Na podstawie ustawy z dnia 25 grudnia 2014r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny istnieje możliwość dokonania zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni. Prosimy przed odesłaniem towaru skontaktować się z nami pod nr telefonu 509 486 197 lub e-mailem (kontakt@ekosklep-krakow.pl). Pozwoli to na ustalenie właściwej procedury zwrotu.

13.  Przy odbiorze paczki prosimy sprawdzić, czy przesyłka nie jest w jakikolwiek sposób uszkodzona. W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia, należy w obecności listonosza lub kuriera otworzyć paczkę i sprawdzić, czy towar zamówiony przez Państwa nie został uszkodzony w czasie transportu. Jeśli produkty okażą się uszkodzone, wylane, pogniecione itp., należy w obecności doręczyciela spisać protokół reklamacyjny (odmowa przyjęcia paczki i powód – uszkodzenie zawartości przez doręczyciela).

14. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient stwierdzi wadliwość towaru, powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres firmy. Jeśli reklamacja dotyczy uszkodzenia podczas transportu prosimy o dołączenie protokołu reklamacyjnego. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego towaru, sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Prosimy przed odesłaniem towaru skontaktować się z nami pod nr telefonu 509 486 197 lub e-mailem (kontakt@ekosklep-krakow.pl). Pozwoli to na ustalenie właściwej procedury reklamacji.

15. Firma Skarby Natury zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą „O ochronie danych osobowych”. Zgodnie z tą ustawą Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawienia oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

16. Koszty dostawy (bez wartości przesyłki).

1. PRZESYŁKA KURIERSKA

CIĘŻAR PRZESYŁKI [kg]

PRZELEW

POBRANIE

0-10

14 zł

20 zł

10-20

14 zł

20 zł

20-30

14 zł

20 zł

>30

33 zł

38 zł


2. PRZESYŁKA PRIORYTETOWA POCZTĄ POLSKĄ

CIĘŻAR PRZESYŁKI [kg]

PRZELEW

POBRANIE

do 1 kg do 5 kg

14 zł

20 zł

ponad 5 kg do 10 kg 14 zł 20 zł

ponad 10 kg do 15 kg

14 zł 20 zł

ponad 15 kg do 20 kg

14 zł

20 zł

ponad 20 kg do 30 kg

14 zł

20 zł

                     >30        33 zł         38 zł

Dział „Koszty dostawy”, wraz ze wszystkimi podpunktami stanowi uzupełnienie regulaminu i powinien być traktowany jako jego integralna część.

16.3. PRZESYŁKA GRATIS (NA TERENIE CAŁEJ POLSKI)

  • Pokrywamy koszt dostawy zamówień na kwotę powyżej 250 zł.
  • Promocja dotyczy wyłącznie paczek o masie do 15 kg, w przypadku wysyłki Pocztą Polską, oraz do 30 kg w przypadku dostawy kurierem.

Jak skorzystać z promocji?
Jeśli wartość Twoich zakupów przekroczyła kwotę 250 zł to wystarczy, że wybierzesz płatność przelewem lub za pośrednictwem za pobraniem. Koszt przesyłki zostanie automatycznie odliczony od wartości Twojego zamówienia.

17. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

17.1. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

17.2. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

17.2.1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym.

17.2.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@ekosklep-krakow.pl  lub też pisemnie na adres: ul. Mazowiecka 2, 30-036 Kraków. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia), chyba że strony ustalą krótszy termin wypowiedzenia.

17.2.3. W wypadku Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, gdy Usługobiorca obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej w takim wypadku wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia przez Usługodawcę Usługobiorcy oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

17.2.4. W wypadku Usługobiorców nie będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

18. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

18.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących jednocześnie konsumentami.

18.2. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności  oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

18.3. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient nie będący jednocześnie konsumentem zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

18.4.  Produkty będące przedmiotem Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem nie będącym jednocześnie konsumentem pozostają własnością Sprzedawcy do uiszczenia ceny i kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży.

18.5. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

18.6. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący jednocześnie konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

18.7. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem.

19. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

19.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

19.2. Zmiana Regulaminu:

19.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu Sprzedawcy – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.

19.2.2. Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.

19.2.3. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

19.2.4.  W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

19.2.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 25 grudnia 2014r r. ); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

19.2.6. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy/Sprzedawcy.

20. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

21. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

22. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

23. Informacje zawarte na stronach sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.

24. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część publikacji lub sklepu nie może być odtwarzana, kopiowana, przechowywana ani przesyłana w jakiejkolwiek formie przez media elektroniczne, mechaniczne, fotokopiujące i inne, bez uzyskania wcześniejszej zgody właściciela praw autorskich. (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

25. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

26. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

27. Zakupu towaru może dokonać każdy, kto ukończył 18 lat i posiada zdolność do czynności prawnych.

28. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

28.1. Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:

28.2. nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Usługodawcą (Sprzedawcą) i Usługobiorcą (Klientem) polegającego na świadczeniu Usług Elektronicznych poprzez Sklep Internetowy lub zawarciu i wykonaniu Umowy Sprzedaży Produktów oraz ich dostarczenia do Klienta.

28.3. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.

28.4. Odbiorcy danych osobowych:

28.5. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, w zakresie i nie dłużej niż jest to niezbędne dla dokonania dostawy, wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

28.6. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców (Klientów): imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj). W wypadku Usługobiorców (Klientów) nie będących jednocześnie konsumentami Administrator przetwarza dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).

28.7. Podanie danych osobowych,  jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę Usług Elektronicznych w ramach Sklepu Internetowego lub zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów. Każdorazowo zakres wymaganych danych wskazany jest także w Regulaminie Sklepu Internetowego oraz przed rozpoczęciem świadczenia określonej Usługi Elektronicznej lub zawarciem Umowy Sprzedaży na stronie Sklepu Internetowego.

29. Pliki cookies.

Strona ekosklep-krakow.pl wykorzystuje pliki cookies – informacje zapisywane na urządzeniach końcowych użytkownika. Strona  wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji usług i ulepszenia funkcjonalności. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na funkcjonalność i dostępność  strony  internetowej.

Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez użytkownika.